• đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  02 Tháng Bảy 2015 10:36 SA

  Kinh tế - Tài chính

   

  Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn LĐ, vệ sinh LĐ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

   

   

   

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 41/2011/TT-BLĐTBXH

  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

   

  THÔNG TƯ

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 29/12/2005 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

  Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

  Căn cứ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

  Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH) như sau:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH như sau:

  1. Điểm a khoản 2 mục VI

  Thẻ an toàn lao động do người sử dụng lao động (theo quy định tại Điều 6 Bộ luật Lao động) in và quản lý theo mẫu kèm theo tại Phụ lục I của Thông tư này. Trường hợp người sử dụng lao động không thể tự in thẻ an toàn lao động thì liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp.

  2. Điểm b khoản 2 mục VI

  Người sử dụng lao động có trách nhiệm cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu.

  3. Điểm f khoản 1 mục VII

  Hàng năm, cơ sở phải báo cáo danh sách người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản để quản lý và theo dõi; tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2012.

  2. Thẻ an toàn lao động được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực, vẫn tiếp tục có giá trị cho đến hết thời hạn theo quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH.

  3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Công báo;
  - Website Chính phủ, Website Bộ LĐTBXH;
  - Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Bùi Hồng Lĩnh

   

  PHỤ LỤC I

  MẪU THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Kích thước thẻ: 60mm x 90mm

  Mặt trước

  Mặt sau

  (1) …………………………………

  (2) …………………………………

  THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

   

  Ảnh 3x4, đóng dấu giáp lai

   

   

   

  Số: …………../(3) ……../TATLĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

  Họ và tên: ……………………………………

  Sinh ngày: ……./……../………..

  Công việc: …………………………………..

  Đã hoàn thành khóa huấn luyện: ………….

  …………………………………………………

  Từ ngày …./…./20 ….. đến ngày …../…../20 …

   

  .............., ngày ..../...../.............

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   

   

   

  Thẻ có giá trị đến ngày …/…../……..

  (1) Tên cơ quan chủ quản cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa, cỡ 10)

  (2) Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ 10).

  (3) Năm cấp thẻ an toàn lao động.

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 03/01/2012 - giờ 14:02

   

  Các tin khác